Events

Panyaden Annual Rice Planting

August 28th 2020
8.30pm-9.30pm
Early Years–Year 1
13.20pm-14.15pm
Year 2–Year 11

August 28th, 2020

PYD families are invited to our annual rice planting event on Friday, August 28. This year we will be holding two events:

8.30am-9.30am
Early
Years–Y1

13.20pm-14.15pm
Year 2–Year 11

Rice planting socks will be sold at the Assembly Hall from 8:00 on Monday morning.

Early Years & Year 1
• Children are to come to school in old clothes.
• Please meet your child at the bamboo gate between the Assembly hall and the sports field at 8:30. After rice planting finishes at 9:30, please meet your child’s teacher at the same gate to say goodbye. Let your child know in advance that you will be joining the rice planting and then saying goodbye after until hometime.

Year 2-6
• Children will change into their old clothes at school.
• Please sign out your child at the Assembly Hall at 13:15. They can then leave when you have finished rice planting.

What to bring
• Old clothes
• Long socks or rice planting socks
• A disposable mask (or 2 masks which can get muddy!)
• Hat and sunscreen
• Water bottle (for adults and children)

Important
We encourage everyone to wear protective footwear such as long socks or rice planting socks. Boots tend to get stuck in the mud and lost!

โรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมปลูกข้าวประจำปีของโรงเรียนในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคมนี้ โดยในปีนี้เราจะจัดกิจกรรม ๒ ช่วงเวลาคือ

๘.๓๐ - ๙.๓๐ น.
ระดับชั้นปฐมวัยและ Year ๑

๑๓.๒๐ - ๑๔.๑๕ น.
ระดับชั้น Year ๒ - Year ๑๑

ท่านสามารถซื้อถุงเท้าพิเศษสำหรับทำนาได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่วันจันทร์หน้า เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ระดับชั้นปฐมวัยและ Year ๑
• ขอให้นักเรียนสวมเสื้อผ้าเก่าที่พร้อมจะเปื้อนโคลนได้มาโรงเรียน
• ผู้ปกครองโปรดมาพบนักเรียนบริเวณประตูไม้ไผ่ระหว่างอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในเวลา ๘.๓๐ น. หลังจากเสร็จกิจกรรมปลูกข้าวในเวลา ๙.๓๐ น. ผู้ปกครองมาพบกับคุณครูของนักเรียนที่ประตูเดิมเพื่อกล่าวลานักเรียน ทั้งนี้ขอแนะนำให้ท่านบอกนักเรียนล่วงหน้าว่าท่านจะร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด้วยกัน และกลับหลังเสร็จกิจกรรม แล้วจึงจะมารับนักเรียนหลังเลิกเรียนอีกครั้ง

ระดับชั้น Year ๒ - Year ๖
• นักเรียนสวมเสื้อผ้าเก่าที่พร้อมจะเปื้อนโคลนได้ที่โรงเรียน
• ผู้ปกครองกรุณาลงชื่อรับนักเรียนออกที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา ๑๓.๑๕ น. (ก่อนไปทำกิจกรรม) เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วท่านสามารถพานักเรียนกลับได้เลย

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
• เสื้อผ้าเก่า
• ถุงเท้ายาวหรือถุงเท้าพิเศษสำหรับทำนา
• หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง (หรือพกหน้ากากสำรองมาเปลี่ยน)
• หมวก และครีมกันแดด
• กระบอกน้ำของนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อควรระวัง
โรงเรียนแนะนำให้ทุกท่านสวมรองเท้าที่หนาเพื่อปกป้องเท้า ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านสวมถุงเท้ายาวและรองเท้ากีฬาเก่า หรือถุงเท้าพิเศษสำหรับทำนาโดยเฉพาะ รองเท้าบู้ทยางอาจพอสวมใส่ได้แต่อาจจมโคลนและหายได้ง่าย